Чирпан

ФОТО ГАЛЕРИЯ на ГРАД ЧИРПАН

Добре дошли във фото галерията на град Чирпан

За Град Чирпан

Град Чирпан е разположен в Горнотракийската низина. Различните исторически документи свидетелстват за съществуването на град Чирпан още от дълбока древност.
Официален празник на град Чирпан е 6 септември.

Административният център на общината, град Чирпан, е разположен на 180 метра надморска височина, на хълмиста местност, образувана от южните склонове на Средна гора, покрай бреговете на Текирска река. Намира се на 201 км югоизточно от столицата София, 51 км източно от Пловдив и 39 км югозападно от областния център Стара Загора.

Град Чирпан е разположен на главната пътна и железопътна транспортна артерия София - Пловдив - Бургас и поддържа редовни автобусни връзки със София, Пловдив, Стара Загора, Димитровград, Хасково и други градове и селища в околността и страната.

Не са малко личностите с които град Чирпан се гордее. Особено ярка и магнетична е личността на Пейо Крачолов Яворов. Яворов е гениален поет, самоотвержен революционер и виден общественик. Творецът достига върховете на българската поезия с "Калиопа", "На нивата", "Градушка", "Арменци", "Смъртта", "Самота", "В тъмнината", "Вълшебница", "Две хубави очи" и много други. Родната къща на поета Яворов е обявена за музей.

Няма да бъдат забравени от жителите на град Чирпан и борците за духовна и национална свобода по времето на Османското владичество - Вълко и Каба Иван, Георги Данчов—Зографина, Стоян Заимов, Иван Андонов и много други. Други изтъкнати личности, родени в град Чирпан и прославили България са Димитър Данаилов - поет, Никола Манев - художник, живеещ в Париж, Павел Матев - поет, Атанас Стоев - ръководител на оркестър "Канарите".

Яворов
История

История

Земите около Чирпан са обитавани от дълбока древност.

Най-ранните находки, открити в този район датират към VІ хилядолетие пр.н.е. Това е периодът на Новокаменната епоха. Тези периоди принадлежат към родово-общинния строй. Основни поминъци на населението през този строй са земеделието, скотовъдството и отчасти лова. Развити са и някои занаятчийски дейности като грънчарството, предене и тъкане, дървообработване и каменоделство, а след усвояването на медта и бронза - и металообработването. Населението през този строй живее в малки колективи - общини и в постоянни селища. Някои от селищата и сега представляват малки хълмове (могили), образувани от последователните разрушения на жилищата и от смет. Големи праисторически могили има в землищата на селата М. Дряново, Сърневец, Найденово, Гранит, Опълченец, Мирово, Свобода, Рупки.

С усвояване на желязото, което осигурява по-високопроизводителни оръжия на труда, обществото навлиза в робовладелческия строй. Той има два периода предримски и римски. През тази епоха племето обитавало Балканския полуостров е на траките. Според учените територията на Чирпан е била обитавана от племето пирогери.

Чирпан е известен с бурното си революционно минало и с богатите културни традиции.

Община Чирпан има богата древна история, което е видно от разкопките в местността Карасура -уникален археологически обект, разположен североизточно от Чирпан, където на едно място са намерени останки датиращи още от праисторическата епоха (4-5 хил. пр. н. е) чак до Средновековието (13 в.).

Чирпан се смята за наследник на античното римско селище Шерампол, коeто е билo разположенo близо до римския град Пизус, на 7 км от сегашното местоположение на града. Смята се, че Шерампол е основан от преселници. Историческите документи дават основание да се смята, че градът е съществувал на сегашното си място от началото на 15 век. Счита се, че името на Чирпан произлиза от римското име на селището и е свързано най-вече с извора Текир, около който се е формирал градът.

През Възраждането, в периода 18 - 19 век, Чирпан се характеризира като град с добре развито земеделие и занаяти. Този български град е люлял в люлката си храбри харамии, за които свободата и единението българско са по-свети от живота. Чирпан е родното място на големия приятел и съратник на Васил Левски, Георги Данчов - Зографина - художникът, оставил на България най-точния портрет на Апостола. От тук тръгват към своето безсмъртие бележитите революционери Стою Филипов, Димитър Матевски, Иван Андонов, Душо Хаджидеков, поп Манол Коларов и др.

След Освобождението на България през 1876 г. гражданите на Чирпан са сред първите, които започват организирана борба за обединението на България и записват името на града в революционната летопис на Съединисткото движение. Днес на датата 6 септември - Деня на Съединението - се отбелязва празникът на града. През следосвобожденския период занаятите западат, заради загубата на пазари в Османската империя, но процъфтяват лозарството и винарската промишленост.

Част от реализираните проекти от Община Чирпан:

Реализирани проекти


Подкрепа за достоен живот

Oбщина Чирпан в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, ще осъществи подбор на потребители на социалната услуга "личен асистент".

Заедно – за един по-добър живот

С реализацията на проекта Община Чирпан цели осигуряване на достоен живот и предоставяне на услуги в домашна среда за хора, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация.

"Изграждане на Център за настаняване от семеен тип-град Чирпан"

Проекта е на стойност 822 242.55 лева и ще се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие."Музеен ансамбъл "Пейо Крачолов Яворов""

Основната цел на проектното предложение е развитие на туристическа атракция "Музеен ансамбъл "П. К. Яворов" за постигане на конкурентоспособен и устойчив културно-познавателен туризъм в гр. Чирпан.

Да дадем шанс на учениците със СОП за качествено образование, за пълноценно умствено, физическо и психическо развитие

Подпомагане на образователния процес на децата и учениците със специални образователни потребности (СОП) чрез развитие на интегрираното и включващото обучение, чрез създаване на подкрепяща среда, включваща разработването на програми за обучение и развитие и за професионална подготовка, специализирана подготовка на учители за работа с деца и ученици със СОП, промяна на обществените нагласи в подкрепа на интегрираното и включващото обучение.

Рехабилитация на сграда на междуучилищен център и благоустрояване на района

Съхранение историята и целостта на сградата на междуучилищен център и повишаване качеството и ефективността на работа на групите, възползващи се от нея, чрез което ще се запази една от най-старите сгради в град Чирпан, която е и единствената база за трудово-политехническо обучение.

Географско положение, Климат и Почви

Град Чирпан е разположен в Горнотракийската низина. На север се издигат Чирпанските възвишения, а още по на север е проточената от запад на изток снага на средногорския дял на Сърнена гора. Надморската височина на Чирпан е близо 200 метра. Градът лежи предимно на левия (източния) бряг на Текирска река и покрай самия извор Текира. На около 7 км южно от Чирпан тече река Марица.

Сърнена гора огражда от север Чирпанския край. Тя се простира от пролома на р. Струма на запад до големия завой на р.Тунджа при Ямбол на изток.Неразривно свързана част със Средна гора са Чирпанските възвишения на юг. Най-висок връх е Братан - 1236 м.

Чирпанските възвишения изпълват средните части на Чирпанския край. Те се характеризират с хълмист релеф, който е разчленен от суходолия и от долините на малки реки. Билото на възвишенията достига 600 - 650 м. Северните склонове на Чирпанските възвишения са по-стръмни. На юг възвишенията се спускат постепенно към низината, през която тече река Марица. Най-високият им връх е Китката - 652 м.

На север и на юг от Чирпан се простира така наречения Чирпански праг. Той представлява по-високо издигната суша - част от Горнотракийската низина, която разделя Пловдивското и Старозагорското поле. Надморската му височина е 180 м на юг и 250 м на север. В прага се очертават няколко добре оформени надлъжни речни долини на реките Текирска и Стара река и техните притоци. Релефът е слабо разчленен от реките, които в тази част образуват добре развити заливни тераси.

Община Чирпан е с умерено континентален климат. Тя попада изцяло в климатичния район на Централна България, в преходно континенталната подобласт. Върху климатичните условия в общината оказват влияние Стара планина от север и Родопската планинска верига от юг, които осигуряват защита от ветровете. По течението на река Марица се чувства климатичното влияние на Средиземноморието, главно в режима на валежите. Зимата е по-сурова в сравнение с другите райони на Старозагорска област, с устойчива и сравнително добра снежна покривка, което е гаранция за успешното презимуване на есенниците. Средногодишната температура е около 12°С. Средната влажност на въздуха е 70%.

Средната начална дата на периода с устойчиво задържане на температурата на въздуха над 5°С в град Чирпан е около 3 март, а над 10°С - 4 април, което е биологически минимум за повечето топлолюбиви култури. Лятото е характерно с чести и големи горещини. Абсолютният максимум на температурата е през месец юли. С изключение на водите на река Марица естествените водоизточници в общината са ограничени. Микроязовирите, които са с вариращо по години завиряване, са около 20 с обща площ 2 094 декара.

Община Чирпан разполага с качествени земеделски земи, които са основна предпоставка за заложеното в общинската стратегия развитие на аграрния сектор. Преобладаващите почви са черноземни смолници с мощен хумусен хоризонт, подходящи за отглеждането на пшеница, ечемик, царевица и зеленчукови култури. На територията на общината има три пункта за изследване на почвите. Черноземните смолници се намират в южната част на общината и са най-подходящи за отглеждане на пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед и памук.

Канелено-горските почви са разположени на север от чернозем-смолниците. Подходящи са за лозя, лавандула, бадеми, маслодайни, лекарствени, зърнено-хлебни и зърнено-фуражни растения. Хумусно-карбонатните почви са разположени в отделни петна, предимно в северната част на Общината. Подходящи са за лозя, орехи, бадеми и някои зърнени култури.